Οργάνωση

ΟΒΑ (Οργάνωσις Βασιλοφρόνων Αγωνιστών) Πατρών

Τύπος

Αρχηγός

Αριστείδης Παπανδρέου

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-10-1941 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

5/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

ΕΕ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 42 Ονομ. Καταστάσεις Ο.Β.Α. Αθηνών Αντωνακέα, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΟΒΑ (Οργάνωσις Βασιλοφρόνων Αγωνιστών) Πατρών.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πάτρα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος