Οργάνωση

ΟΒΑ (Οργάνωσις Βασιλοφρόνων Αγωνιστών) Αθηνών

Τύπος

Αρχηγός

Νικόλαος Αντωνακέας

Μέλη

Υπαρχηγός: Γεώργιος Ρουμάνης

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

5/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

ΕΕ (Εθνικοκοινωνική Επανάστασις)

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 42 "Ονομ. Καταστάσεις Ο.Β.Α. Αθηνών Αντωνακέα", Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος ΟΒΑ (Οργάνωσις Βασιλοφρόνων Αγωνιστών) Αθηνών.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα