Οργάνωση

Οργάνωσις Τηλιακού Ρόδου

Τύπος

Αρχηγός

Νικόλαος Τηλιακός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-11-1940 μέχρι 7-6-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

22/26-7-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Οργάνωσις Τηλιακού Ρόδου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ρόδος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Νησιά Αιγαίου