Οργάνωση

Οργάνωσις Σάμου

Τύπος

Αρχηγός

Ευάγγελος Χατζηφωτίου

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

30/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΑΟ Σάμου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Σάμος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Νησιά Αιγαίου