Οργάνωση

Οργάνωσις Πύργου Τριφυλλίας

Τύπος

Αρχηγός

Παναγιώτης Κάππος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Μάρτιος 1945 μέχρι 5-7-1947 (μετά ΜΑΥ)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Οργάνωσις Πύργου Τριφυλλίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ολυμπία-Τριφυλία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος