Οργάνωση

Οργάνωσις Πληροφοριών (Δαμιανάκος)

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Δαμιανάκος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος δικαιολογητικών εκπροθέσμων οργανώσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μακεδονία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία