Οργάνωση

Οργάνωσις Περισυλλογής και Διαφυγής Στρατιωτικών ΜΑ (Σαπουντζόγλου)

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Σαπουντζόγλου

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος δικαιολογητικών εκπροθέσμων οργανώσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κυκλάδες

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Νησιά Αιγαίου