Οργάνωση

Οργάνωσις ΟΙ Τυχερού Σουφλίου

Τύπος

Αρχηγός

Βασίλειος Βασιλειάδης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1942-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

26/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκλος ΟΙ Τυχερού-Σουφλίου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Σουφλί 'Εβρου

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία