Οργάνωση

Οργάνωσις Λαμπαίνης Μεσσηνίας

Τύπος

Αρχηγός

Νικόλαος Καρβέλης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1-5-1945 μέχρι 30-8-1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

25/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Καρβέλη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μεσσηνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος