Οργάνωση

Οργάνωσις Χιτών Θεσσαλονίκης

Τύπος

Αρχηγός

Νικόλαος Πετάνης αντισυνταγματάρχης πεζικού (10-2-1945 μέχρι 31-12-1945), Γεώργιος Αλμπανόπουλος (1-1-1946 μέχρι 12-10-1949)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

10-2-1945 μέχρι 12-10-1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

32/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Εθνική Οργάνωσις Χιτών Θεσσαλονίκης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Θεσσαλονίκη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία