Οργάνωση

Οργάνωση Μυστικού Τύπου Σοσιαλιστικό Βήμα

Τύπος

Αρχηγός

Ιωάννης Μαρτίνος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθένων οργανώσεων, Φάκελος 46 Μυστικού Τύπου Σοσιαλιστικό Βήμα.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα