Οργάνωση

Οργάνωση Αμυγδαλέων Λαρίσης

Τύπος

Αρχηγός

Μακρίδης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αμυγδαλέα Λάρισας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία