Οργάνωση

ΟΜΕΤ Κρήτης (Οργάνωση Μυστικού Τύπου Κρήτης)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Σταύρος Μπίρης, Ιωάννης Παξιμάδης

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Απρίλιος 1942 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/18-8-1952

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 9ης Οκτωβρίου 1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/5-11-1952)

ΒΔ 657/1972

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 17 έως 30.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων Εθνικής Αντίστασεως βάσει ΝΔ 179/69.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 100 ΕΟΕ ΟΜΕΤ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κρήτη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη