Οργάνωση

Ομάς Ζαχαρόπουλου Μεγαπλατάνου Αταλάντης

Τύπος

Αρχηγός

Τριαντάφυλλος Ζαχαρόπουλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1-12-1944 μέχρι 31-12-1947

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μεγαπλάτανος Φθιώτιδας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα