Οργάνωση

Ομάς Κατασκοπείας και Δολιοφθοράς Επαρχιών Τριχωνίδος, Μεσολογγίου και Ξηρομέρου

Τύπος

Αρχηγός

Βασίλειος Βασιλόπουλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθένων οργανώσεων, Φάκελος 40 Ομάδος Κατασκοπείας και δολιοφθοράς Επαρχιών Τριχωνίδος, Μεσολογγίου και Ξηρομέρου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Τριχωνίδα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα