Οργάνωση

Ομάδες δολιοφθοράς και κατασκοπείας Κάλφα

Τύπος

Αρχηγός

Παναγιώτης Λ. Κάλφας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθέντων οργανώσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μακεδονία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία