Οργάνωση

Ομάδα Βασ. Οικονόμου

Τύπος

Αρχηγός

Βασίλειος Οικονόμου

Μέλη

Περίοδος δράσης

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, "Εκθέσεις μη αναγνωρισθένων οργανώσεων", Φάκελος 39 Ομάδος δολιοφθοράς αντικατασκοπείας κλπ. - Αρχηγός Βασ. Οικονόμου Τμ/ρχης ΣΕΚ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα