Οργάνωση

Ομάδα Πληροφοριών

Τύπος

Αρχηγός

Ιωάννης Φραγκούλης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Ιούνιος 1941 μέχρι τέλος της Κατοχής

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή