Οργάνωση

Ομάδα πληροφοριών Ορέστη Θεοδωρίδη

Τύπος

Αρχηγός

Ορέστης Θεοδωρίδης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μάϊος 1943 μέχρι Δεκέμβριος 1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθέντων οργανώσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα, Πειραιάς

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα