Οργάνωση

Ομάδα δολιοφθοράς και κατασκοπείας Αλέξανδρου Ζάννα

Τύπος

Αρχηγός

Αλέξανδρος Ζάννας πολιτικός, πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή