Οργάνωση

Οι Αετοί του Πύργου

Τύπος

Αρχηγός

Αδαμάντιος Αλμπάνης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-5-1941 μέχρι 1-10-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

29/25-10-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Οι Αετοί του Πύργου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Θεσσαλονίκη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία