Οργάνωση

ΟΑΓ (Οργάνωσις Αναστάσεως Γένους)

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Ι. Μπομποτίνος (1-7-1941 μέχρι 12-3-1945)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-7-1941 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-1950 39/70

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 10ης Μαρτίου 1950 (ΦΕΚ 83/Α΄/18-03-1950)

ΒΔ 213/1971

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 18 ΕΟΠΔ Μίδας, ΕΟΠΔ ΟΑΓ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 1 έως 16.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα