Οργάνωση

Ο Κατσαντώνης

Τύπος

Αρχηγός

Στυλιανός Κατσαντώνης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

6-1941 μέχρι 15-19-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

13/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΟΕ και ΕΟΠΔ Αμαρίου Ο Κατσαντώνης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αμάρι Ρεθύμνης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη