Οργάνωση

Νοτιοανατολικής Περιοχής Σελίνου

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Βασίλειος Πατεράκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

18-11-1942 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/1952 40/1970 34/1971 (αναγνώριση του Βασίλειου Πατεράκη ως αρχηγού)

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 9ης Οκτωβρίου 1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/5-11-1952

ΒΔ 102/1972

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 52 ΕΟΠΔ-Χανίων, ΕΑΟ-Πατεράκης.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 83 ΕΑΟ-Σελίνου Πατεράκη.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 86 ΕΑΟ-ΕΟΕ Σελίνου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Σέλινο (επαρχία)

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη