Οργάνωση

Νικόλαου Γ. Μπαντουβά

Τύπος

Αρχηγός

Νικόλαος Μπαντουβάς

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Ιούνιος 1942 μέχρι 5-7-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

39/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον φακέλων δικαιολογητικών αναγνωρισθεισών και απορριφθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΑΟ Νικόλαου Μπαντουβά.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κρήτη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη