Οργάνωση

Μυστική Βάσις Αντιπάρου

Τύπος

Αρχηγός

Ιωάννης-Χάρης Γραμματικάκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

22/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Μυστική Βάσις Αντιπάρου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αντίπαρος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Νησιά Αιγαίου