Οργάνωση

Μυστική Πατριωτική Οργάνωσις Κρεμαστής Ρόδου

Τύπος

Αρχηγός

Χρήστος Ρουσάκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ρόδος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Νησιά Αιγαίου