Οργάνωση

Μυστική Οργάνωσις Μαλέας

Τύπος

Αρχηγός

Αλέξανδρος Λεβίδης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

6-1941 μέχρι 21-1-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

22/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΜΑΛΕΑΣ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα