Οργάνωση

Μπουμπουλίνα

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Λέλα Καραγιάννη (Ιούνιος 1941 μέχρι 8-9-1944 ημέρα εκτέλεσης της από τους Γερμανούς) και Εκτελεστική Επιτροπή μέχρι την απελευθέρωση

Μέλη

Εκτελεστική Επιτροπή: Γ. Καραγιάννης, Β. Καραγιάννης, Π. Βακαλάτος, Γ. Κουτρουβέλης, Ζ. Πατρίδης, Γ. Παπαβασιλείου (9-9-1944 μέχρι 12-3-1945)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Ιούνιος 1941 μέχρι 12-3-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 10-3-1950)

1-5-1941 μέχρι 12-3-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 389/3-6-1970)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-1950 12/69

ΒΔ / ΠΔ

10-3-1950 (ΦΕΚ 83/Α΄/18-03-1950)

389/3-6-1970 (ΦΕΚ 130/Α΄/12-06-1970)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα