Οργάνωση

Μπαντουβά

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Εμμανουήλ Μπαντουβάς (2-6-1941 μέχρι 31-10-1943 και 4-10-1944 μέχρι 28-5-1945)

Μέλη

Υπαρχηγός: Ιωάννης Μπαντουβάς (1-11-1943 μέχρι 28-5-1945) (σύμφωνα με το ΒΔ 102/7-2-1972)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

2-6-1941 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

38/1971

ΒΔ / ΠΔ

102/7-2-1972 (ΦΕΚ 28/Α΄/19-02-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 81 ΕΑΟ ΕΟΕ Εμμ. Μπαντουβά, 82 ΕΑΟ ΕΟΕ Κεντρ. Περιοχής Αποκορώνου Μ. Ξάνθου, Φάκελος 54Β Τζιφάκης, 55 ΕΑΟ ΕΟΕ Μπαντουβά Εμμανουήλ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ηράκλειο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη