Οργάνωση

Μπαντουβά

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Εμμανουήλ Μπαντουβάς γεωργοκτηνοτρόφος (Ιούνιος 1941 μέχρι 28-5-1945 κατά διαλείμματα) Αυτοτελής Αρχηγός: Εμμανουήλ Μπαντουβάς γεωργοκτηνοτρόφος (2-6-1941 μέχρι 31-10-1943 και 4-10-1944 μέχρι 28-5-1945)

Μέλη

Υποτεταγμένος οπλαρχηγός (α΄κατηγορίας): Ιωάννης Μπαντουβάς (2-6-1941 μέχρι 31-10-1943) (σύμφωνα με το ΒΔ 102/7-2-1972)

Υπαρχηγός: Ιωάννης Μπαντουβάς (1-11-1943 μέχρι 28-5-1945) (σύμφωνα με το ΒΔ 102/7-2-1972)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Ιούνιος 1941 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 10-3-1950)

2-6-1941 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 102/7-2-1972)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-1950 38/1971

ΒΔ / ΠΔ

10-3-1950 (ΦΕΚ 83/Α΄/18-03-1950)

102/7-2-1972 (ΦΕΚ 28/Α΄/19-02-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 81 ΕΑΟ ΕΟΕ Εμμ. Μπαντουβά, 82 ΕΑΟ ΕΟΕ Κεντρ. Περιοχής Αποκορώνου Μ. Ξάνθου, Φάκελος 54Β Τζιφάκης, 55 ΕΑΟ ΕΟΕ Μπαντουβά Εμμανουήλ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ηράκλειο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη