Οργάνωση

Μωρηάς

Τύπος

Αρχηγός

Θεόδωρος Παπανικολόπουλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

7-12-1942 μέχρι 25-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

50/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΑΟ Ο Μωρηάς.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πελοπόννησος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος