Οργάνωση

Μικτόν Απόσπασμα Ζάρα

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

15-9-1946 μέχρι 31-8-1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

5/1970

ΒΔ / ΠΔ

389/3-6-1970 (ΦΕΚ 130/Α΄/12-6-1970)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 32 ΕΑΟ ΕΟΕ Ζάρα.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πελοπόννησος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος