Οργάνωση

Μεταβατικό Απόσπασμα Νομού Ηλείας

Τύπος

Αρχηγός

Νικόλαος Βασιλάρας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

20-8-1947 μέχρι 31-1-1950

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Μεταβατικό Απόσπασμα Νομού Ηλείας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ηλεία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος