Οργάνωση

Μεταβατικό Απόσπασμα Νικολοπούλου Αρκαδίας

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Αυτοτελής οπλαρχηγός (β΄κατηγορίας): Αθανάσιος Νικολόπουλος

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

13-3-1946 μέχρι 17-2-1947

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

3/1972

ΒΔ / ΠΔ

485/10-6-1972 (ΦΕΚ 143/Α' / 11-08-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 64 ΕΑΟ Ασπροβάλτας, ΕΑΟ Ανεξάρτητο Τμήμα Κολούρα Φραγκίσκου, ΕΟΠΔ 503, ΕΟΠΔ Πλούτων, ΕΟΠΔ Κυκλάδων, ΕΑΟ Αραπαντώνη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αρκαδία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος