Οργάνωση

Μεταβατικό Απόσπασμα Μεσσηνίας (ΜΑΜ) Καμαρινέα

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Αυτοτελής οπλαρχηγός (β΄κατηγορίας): Γεώργιος Καμαρινέας

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1-1-1946 μέχρι 30-7-1948

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

37/1970

ΒΔ / ΠΔ

213/12-3-1971 (ΦΕΚ 62/Α΄/29-03-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 41 ΕΣ Αρκαδίας, Κεντρικής Μεσσηνίας, ΕΣ Λακωνίας, ΕΑΟ Μυστρά, ΕΑΟ Πετροπούλου, ΤΕΛ Πατρών, ΕΑΟ Κέντρου Μεσσηνίας, ΕΑΟ Μηλιτσοπούλου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μεσσηνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος