Οργάνωση

ΜΑΥ ΜΕΑ Αραχναίου Αργολίδος

Τύπος

Αρχηγός

Χρήστος Πασπαλιάρης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

29-5-1944 μέχρι 1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

29/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΜΑΥ ΜΕΑ Αραχναίου Αργολίδος.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αργολίδα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος