Οργάνωση

ΜΑΥ Ιτέας

Τύπος

Αρχηγός

Λουκάς Τσώνος ή Ανάγνος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Ιανουάριος 1945 μέχρι 1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

28/4-10-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΜΑΥ Ιτέας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ιτέα Φωκίδος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα