Οργάνωση

ΜΑΥ Δροσιάς Θηβών

Τύπος

Αρχηγός

Ζωγράφος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Θήβα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα