Οργάνωση

ΜΑΟΡ (Μυστική Αντιστασιακή Οργάνωσις Ριζών)

Τύπος

Αρχηγός

Νικόλαος Τσιακόπουλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Δεκέμβριος 1944 μέχρι 1948

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

25/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Τσιακόπουλος.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ρίζες Τριπόλεως Αρκαδίας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος