Οργάνωση

Λόχος ΜΑΥ Λακκιάς

Τύπος

Αρχηγός

Σ. Κοτζαρίδης

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Σάββας Κοτζαρίδης, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Παραστατίδης, Βασίλειος Μελίδης

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Οκτώβριος 1945 μέχρι 1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

29/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Λόχος ΜΑΥ Λακκιάς.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Θεσσαλονίκη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία