Οργάνωση

Λόχος Κυνηγών Διαβολιτσίου

Τύπος

Αρχηγός

Ιωάννης Χαρίτσης λοχαγός πεζικού

Μέλη

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

1-8-1947 μέχρι 1-3-1948

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος Ι. Χαρίτση.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Διαβολίτσι Μεσσηνίας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος