Οργάνωση

Λόχος Αμπελοχωρίου

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Καρυτσιώτης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

1946-1947

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

13/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Απορριφθείσα Οργάνωσις ΕΑΟ Αμπελοχωρίου - Γεώργιος Καρυτσιώτης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λακωνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος