Οργάνωση

ΛΑΕ (Λαϊκή Απελευθερωτική Ένωσις)

Τύπος

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Ιωάννης Ματσούκας, Πλούταρχος Μεταξάς, Κωνσταντίνος Μαρτίνος, Ευθύμιος Μπάρδης, Διονύσιος Μπενετάτος, Παναγιώτης Λειβαδάς, Ιωάννης Χατζημίχος, Μιχαήλ Γρηγορίου

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

13/1-8-1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθένων οργανώσεων, Φάκελος 8 Οργανώσεως ΛΑΕ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα