Οργάνωση

L.G. Λιβέρης Χρήστος

Τύπος

Αρχηγός

Χρήστος Λιβέρης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον φακέλλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα