Οργάνωση

Κυκλάδων

Τύπος

ΟΠΔ/ΕΟΠ/ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Βασίλειος Κοσκινάς ταγματάρχης πεζικού

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-8-1943 μέχρι 13-12-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

60/19-1-1953 29/1971

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 13ης Φεβρουαρίου 1953 (ΦΕΚ 40/Α΄/27-2-1953)

ΒΔ 102/1972

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 58 έως 88.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 31 έως 57.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 118 ΕΟΠΔ Κυκλάδων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κυκλάδες

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Νησιά Αιγαίου