Οργάνωση

Κουτρουμάνου

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Κουτρουμάνος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

15-3-1947 μέχρι 30-9-1947

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

12/1972

ΒΔ / ΠΔ

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/1969, ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, Ιούνιος 1980.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρυτανία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα