Οργάνωση

Κόδρος

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Παναγιώτης Λυκουρέζος πλωτάρχης εν αποστρατεία (1-2-1942 μέχρι 12-3-1945)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-10-1942 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή