Οργάνωση

Κισσάμου

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Γεώργιος Ντιγριντής έφεδρος εκ μονίμων λοχαγός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Οκτώβριος 1944 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 9ης Οκτωβρίου 1952)

1-10-1943 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 657/1972)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/1952 12/1972

ΒΔ / ΠΔ

9ης Οκτωβρίου 1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/5-11-1952)

657/1972

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΝΤΙΓΡΙΝΤΗ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 49 ΕΑΟ-ΕΟΕ Κισσάμου.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 79 ΕΑΟ-ΕΟΕ Κισσάμου Ντιγριντής.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, "Φάκελλος περιέχων περιλήψεις εκθέσεων Αρχηγών ΕΑΟ-ΕΟΠΔ-ΕΟΕ ως και τινα στοιχεία άτινα ελήφθησαν υπ΄όψιν υπό του Αντ/γου κ. Κ. Κολώνια".

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κίσσαμος Χανίων

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη