Οργάνωση

Κεραμιών

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Νικόλαος Παπαδάκης ή Παπαδόνικος Υπολοχαγός πεζικού (φονευθείς στις 17-7-1947)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-9-1941 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/1972

ΒΔ / ΠΔ

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 74 ΤΕΔ, 75 ΕΑΟ ΕΟΕ Αν. Κρήτης Πλεύρη, 76 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 77 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 79 ΕΑΟ ΕΟΕ Διλοχία Κεραμείων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κεραμιές Κυδωνίας Χανίων

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη